กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ Miss Thailand World และจิตอาสาเยาวชน เพื่อสร้างเครือข่ายจิตอาสาผู้ฟังที่ดี ลดการสูญเสีย และป้องกันการฆ่าตัวตายในสังคมไทย

Sharing is caring!

กรมสุขภาพจิต สร้างเครือข่ายจิตอาสาการเป็นผู้ฟังที่ดี เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายในสังคมไทย โดยมีน้องเกรซ น.ส.นรินทร ชฎาภัทรวรโชติ Miss Thailand World 2019 ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ทูตสุขภาพจิต เข้าร่วมการอบรมเป็นจิตอาสาผู้ฟังที่ดี พร้อมเป็นผู้รับฟัง และ ร่วมวงเสวนาให้ความรู้ สร้างกระแสสังคมให้คนไทยเปิดใจรับฟังกันมากขึ้น ช่วยลดปัญหาการฆ่าตัวตาย

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงาน “กิจกรรม Let Me Hear You” การสร้าง กระแสสังคมให้เป็นผู้รับฟังที่ดี เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย ในวันที่ 1 กันยายน 2562 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กทม. ว่า วันนี้กรมสุขภาพจิต ได้แต่งตั้ง น้องเกรซ น.ส.นรินทร ชฎาภัทรวรโชติ Miss Thailand World 2019 เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ทูตด้านสุขภาพจิตอย่างเป็นทางการ เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์การทํางานด้านสุขภาพจิต และร่วมทํากิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยให้คนไทยมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น เปิดใจรับฟังกัน มากขึ้น และเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย ลดความสูญเสีย

โดยงานวันนี้ถือเป็นงานแรกของน้องเกรซ ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และเป็นการเปิดตัวโครงการ “Let Me Hear You” คือ โครงการรณรงค์ให้คนในสังคมเป็นผู้ฟังที่ดีให้มากขึ้น โดยเริ่มต้นจากการรับฟังคนใกล้ชิด คนในครอบครัว หรือคนรอบข้างทั้งในสถานที่ทํางานหรือสถานศึกษา ให้ได้ระบายความทุกข์ใจ ความเศร้าใจ ซึ่งจะทําให้คลายเครียด มีกําลังใจ และมีความสบายใจมากขึ้น เป้าหมายเพื่อลดการสูญเสีย รวมทั้งลดอัตราการฆ่าตัวตายในสังคมไทย โดยจิตอาสา ผู้ฟังที่ดีจากโครงการนี้ จะกระจายตัวไปตามที่ต่างๆ ของสังคม เพื่อทํากิจกรรม Street Side Listener ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ต้องการคนรับฟัง เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ และเข้าร่วมโครงการ “หัวใจมีหู” ในวันที่ 9 กันยายน 2562 เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก ต่อไป

อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวต่อว่า กรมสุขภาพจิต ขอแนะนําประชาชนสําหรับการเป็นผู้รับฟังที่ดีนั้น ประกอบด้วยเทคนิคการฟังง่ายๆ 3 ประการ ดังนี้ 1. การฟังด้วยหู คือ การรับฟังเรื่องราว เนื้อหา สาเหตุ 2. การฟังด้วยตา คือ การฟังสีหน้า ท่าที กิริยา และ 3. การฟังด้วยใจ คือ การรับฟังอารมณ์ความรู้สึก ความต้องการลึกๆ ในใจ นอกจากนี้ คุณสมบัติของการเป็นผู้ฟังที่ดี ได้แก่ ใจที่พร้อมเปิดรับฟัง การจับประ เด็นและ สรุปใจความสําคัญได้ การจับความรู้สึกของผู้พูดและสะท้อนความรู้สึกได้ การยอมรับอย่างไม่มีอคติ ไม่ตัดสิน ไม่พูดแทรก ไม่แสดงความคิดเห็น ไม่แนะนําสั่งสอน หรือเล่าเรื่องตัวเองแทน และหลังจากจบการรับฟังแล้ว ผู้ฟังจะไม่เก็บความทุกข์ของผู้อื่นไว้กับตัวเอง สามารถผ่อนคล ายได้ สําหรับกระบวนการในการรับฟังนั้น จะมีการสบตา สีหน้าอารมณ์สงบ สร้างความเชื่อมั่น ทักทาย ถามไถ่ เปิดโอกาสให้เล่าอย่างอิสระ สะท้อน ความรู้สึก เช่น เศร้า เสียใจ ทุกข์ใจ กังวลใจ โกรธ โดยเรื่องที่เล่าจะเก็บเป็นความลับ ยกเว้นเรื่องที่อันตรายถึงชีวิต จะขออนุญาตแจ้งผู้เกี่ยวข้อง หรือส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งอาจมีการตกลงกันในการพูดคุย

สําหรับกิจกรรมในวันนี้ น้องเกรซได้เข้าร่วมเป็นจิตอาสาอบรมการเป็นผู้ฟังที่ดี พร้อมกับเครือข่ายจิตอาสาอีก 50 คน ในกิจกรรม “Workshop สร้างจิตอาสาผู้ฟังที่ดี สู่สังคมไทย” ซึ่งจะทําให้ได้เรียนรู้เทคนิคการเป็นผู้ฟังที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญ สามารถนําไปต่อยอดช่วยเหลือคนใน สังคมที่มีความเครียดและขาดคนรับฟังที่ดีได้ โดยจิตอาสาที่ผ่านการอบรมกิจกรรมนี้แล้ว จะได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรมสุขภาพจิตที่ เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ฟังที่ดีหลังจากนี้ต่อไป รวมทั้งน้องเกรซยังได้เข้าร่วมวงเสวนาให้ความรู้ ในกิจกรรม “Listen in the garden เสวนาด้วย หัวใจ…สร้างคนไทยเป็นผู้ฟัง” และเป็นผู้บรรยายแนวทางการดําเนินกิจกรรม “Let Me Hear You” เพื่อช่วยกันเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการ เป็นผู้รับฟังที่ดี ลดการฆ่าตัวตายในสังคมไทย ทั้งนี้ โครงการ “Let Me Hear You” เป็นโครงการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านจิตอาสาจากเวที Miss Thailand World 2019 และจะนําไปประชาสัมพันธ์ในการประกวด Miss World 2019 ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษในเดือนธันวาคม ปีนี้อีกด้วย อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าว

(23)

Sharing is caring!