กําลังใจดี มีชัยไปกว่าครึ่ง ฟ้าใส ปวีณสุดา เข้ากองประกวด Miss Universe 2019 วันแรก!

Sharing is caring!

แอตแลนตา สหรัฐอเมริกา, 29 พฤศจิกายน 2562 (ตามเวลาประเทศไทย) – ฟาใส ปวีณสุดา ดรูอิ้น Miss Universe Thailand 2019 เดินทางมาเขารวมทํากิจกรรมในกองประกวด Miss Universe 2019 วันแรก แฟน ๆ ณ สหรัฐอเมริการับไมตอจากแฟน ๆ เมืองไทยดูแลใหกําลังใจตัวแทนสาวไทยเนืองแนน

เริ่มตนขึ้นแลวสําหรับกิจกรรมของกองประกวด Miss Universe 2019 ซึ่งปนี้จัดขึ้นที่เมืองแอตแลนตา รัฐจอรเจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ตัวแทนหนึ่งเดียวของประเทศไทย ฟาใส ปวีณสุดา เดินทางมาถึงกองประกวดดวยความยิ้มแยมเปยมดวยพลังจากการเทรนนิ่งฝกฝนจนพรอมและแรงเชียรแ รงใจของชาวไทยที่สงใหอยางตอเนื่อง พรอมทําหนาที่พิชิตมงกุฎที่ 3 จากเวที Miss Universe ใหประเทศไทย

ทั้งนี้การประกวด Miss Universe 2019 รอบตัดสินจะมีขึ้นที่ไทเลอร เพอรรี่ สตูดิโอส (Tyler Perry Studios) ในวันอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 2562 ตามเวลาทองถิ่นสหรัฐอเมริกา ชอง PPTV HD36 รับสิทธิ์ในการถายทอดสดจาก ฟอกซ เอ็นเตอรเทนเมนต (FOX Entertainment) พรอมแพรภาพสัญญาณสดในประเทศไทยเวลา 7.00-10.00 น. ของวันจันทรที่ 9 ธันวาคม 2562 ตามเวลาประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังสามารถเกาะติดทุกขาวสารความเคลื่อนไหวไดในชองทางออนไลนอยางเปนทางการ ที่เว็บไซต https://missuniverse.in.th เฟซบุคแฟนเพจ www.facebook.com/missuniverse.in.th และอินสตาแกรม missuniverse.in.th

FahsaiToUniverse #RoadToMU2019 #MissUniverse #MissUniverse2019 #MissUniverse68th

EmpoweringBeauty #FahsaiWeAreOne #MissUniverseThailand #MissUniverseThailand2019

TPN #TPNFamily #MUT2019Family #MUTFirstGeneration2019 # #มงสามมาแน #PPTV #PPTVHD36

(123)

Sharing is caring!