ขอเชิญร่วมงานเสวนา “60 ปี ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา มิติใหม่แห่งการมองเห็น”

Sharing is caring!

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการให้บริการปลูกถ่ายกระจกตา และการใช้เสต็มเซลล์รักษาโรคกระจกตา แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดงาน “60 ปี ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา มิติใหม่แห่งการมองเห็น”เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทำการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้กับผู้ป่วยคนไทยได้สำเร็จเป็นรายแรกของประเทศไทย จึงจัดให้มีกิจกรรมเสวนา เพื่อให้ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจและทราบแนวทางการรักษาเกี่ยวกับโรคกระจกตาพิการ และการผ่าตัดด้วยวิธีที่ดีที่สุดตรงตามมาตรฐานสากลด้วยเทคโนโลยีใหม่ เป็นต้น

                              ในการนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมทำข่าวงานเสวนา “60 ปี ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา มิติใหม่แห่งการมองเห็น” ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562ลงทะเบียน 8.30 ณ ชั้น 13 โซน B (ลานเอนกประสงค์) อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พธิ ีเปิ ดงานเสวนา และมอบรางวลั ชนะเลศิ
“60 ปี ผ่าตัดเปลยี่ นกระจกตา มิติใหม่แห่งการมองเห็น”
วนั องั คารที่ 7 พฤษภาคม 2562
ณช้นั 13โซนB(ลานเอนกประสงค)์อาคารภูมิสิริมงัคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
8.30 น.
09.00 – 09.10 น. 09.10–09.30น.
*****************************************
ลงทะเบียน
– ลงทะเบียนสื่อมวลชน
– ลงทะเบียนคนไขก้ ระจกตาลงทะเบียนรายงานตวั พร้อมตรวจเช็คที่นงั่ – ผชู้ นะการประกวดโลโกศ้ ูนยฯ์ ลงทะเบียนรายงานตวั พร้อมตรวจเช็คที่นงั่
– พญ.ปัจฉิมา จันทเรนทร์ พธิ ีกร กล่าวตอ้ นรับผเู้ ขา้ ร่วมงาน พิธีกรเรียนเชิญ
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วชั รสินธุ ผอู้ านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวรายงาน
นายแผนวรรณเมธีเลขาธิการสภากาชาดไทยประธานฯตดั ริบบิน้ เปิดงาน – ประธานฯ มอบรางวลั ชนะเลศิ แก่ผ้ชู นะการประกวดออกแบบโลโก้
-ร่วมทาพิธีเปิดอยา่ งเป็นทางการพิธีกรเรียนเชิญประธานฯคณะผบู้ ริหาร รพ.จุฬาลงกรณ์คณะผูบ้ ริหารศูนยค์ วามเป็นเลิศทางการแพทย์ดา้ นการ ใหบ้ ริการปลูกถ่ายกระจกตาฯ ผอู้ านวยการศูนยด์ วงตา หวั หนา้ ศูนยค์ วาม เป็นเลิศทางการแพทยด์ ้านสเต็มเซลล์และเซลล์บาบดั รพ.จุฬาลงกรณ์ พร้อมถ่ายภาพร่วมกนับนเวที
– เลขาธิการสภากาชาดไทย ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คณะ
ผบู้ริหารแพทย์พยาบาลและแขกผมู้ีเกียรติเยย่ีมชมบูธวชิาการ
การเสวนาให้ความรู้เรื่องโรคกระจกตาพกิ าร
ผ้รู ่วมการอภิปรายประกอบด้วย
1.รศ.พญ.วลิ าวณั ย์พวงศรีเจริญหวั หนา้ ศูนยค์ วามเป็นเลิศทางการแพทยฯ์ 2. ผศ.ดร.นพ.นิพญั จน์ อิศรเสนา ณ อยธุ ยา หวั หนา้ ศูนยค์ วามเป็ นเลิศทาง การแพทยด์า้นสเตม็เซลลแ์ละเซลลบ์าบดั
3. ผปู้ ่ วยที่ไดร้ ับการผา่ ตดั เปลี่ยนกระจกตา 1 ราย
4. ผปู้ ่ วยท่ีไดร้ ับการปลูกถ่าย Stem Cell 1 ราย
09.30 – 10.00 น.
ถาม–ตอบ
ผ้ดู าเนินรายการอภิปราย
– โดย ผศ.(พิเศษ)พญ.อุษณีย์ เหรียญประยรู
 หัวข้อการเสวนา
– กระจกตาคืออะไร
– การผา่ ตดั เปลี่ยนกระจกตาดว้ ยวธิ ีการใหม่
– เซลลต์น้กาเนิด(StemCell)ใชใ้นการรักษาโรคตา
ขับร้องเพลงโดยน้องนุ่นกนกวรรณ(นักร้อง)น้องโอ๊ดอิทธิพล(เปียโน)
ศิลปินจากสถาบันดนตรีคนตาบอดTABMusicAcademy
กจิ กรรมภายในงาน
1. ออกบูธกิจกรรมการดูแลตนเองหลงั การผา่ ตดั เปล่ียนกระจกตา จาก ศูนยค์ วามเป็นเลิศทางการแพทยด์ า้ นการให้บริการปลูกถ่ายกระจก ตาและการใชส้เตม็เซลลร์ักษาโรคกระจกตา
2. ออกบูธรับบริจาคดวงตาจากศูนยด์วงตาสภากาชาดไทย
3. ออกบูธกิจกรรมStemCellจากศูนยค์วามเป็นเลิศทางการแพทย์
ดา้นสเตม็เซลลแ์ละเซลลบ์าบดั
4. ออกบูธตรวจวดั สายตา ฟรี จากฝ่ ายจกั ษุวทิ ยา รพ.จุฬาลงกรณ์
 PHOTOBOOTH
 รับอาหารกลางวนั

(18)

Sharing is caring!