ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว “วันนอนหลับโลก World Sleep Day 2018”

Sharing is caring!

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยศูนย์นิทราเวช ร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมโรคจากการนอนหลับแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “วันนอนหลับโลก World Sleep Day 2018” เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการนอนที่ถูกสุขภาวะ สร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากความผิดปกติของการนอนหลับรูปแบบต่างๆ อีกทั้งส่งเสริมให้มีการจัดการปัญหาการนอนหลับอย่างถูกต้อง และถูกวิธีเพื่อสุขภาพที่ดีต่อไป

ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการนอนหลับ และเข้าร่วมกิจกรรมวันนอนหลับโลก World Sleep Day 2018 จึงได้จัดงานแถลงข่าวในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. -11.30 น. ชั้น 14 ณ ระเบียงรมณีย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมการแถลงข่าวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

กำหนดการ งานแถลงข่าวกิจกรรม “วันนอนหลับโลก World Sleep Day 2018”

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ชั้น 14 ระเบียงรมณีย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

เวลา 09.30 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน

และเวลา 10.00 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้บริหาร / แขกผู้มีเกียรติ / สื่อมวลชน

เวลา 10.10 น. พิธีกรเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวบนเวที – ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึง วิสัยทัศน์/พันธกิจ รพ. /ภาพรวมการให้บริการของศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย – น.ต.นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการนอนไม่หลับส่งผลต่อร่างกายและกระทบทางด้านจิตใจอย่างไร – ศ.พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์ นายกสมาคมโรคจากการนอนหลับแห่งประเทศไทย กล่าวถึง ความส าคัญของวันนอนหลับโลก world sleep day และกิจกรรมสมาคมฯ – รศ.นพ.ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม โรคทางการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ / หัวหน้าศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวถึง พันธกิจ/ การด าเนินงานของศูนย์ฯ/ประเด็นนาฬิกาชีวิต และกิจกรรมวันนอนหลับโลกโดยจะจัดขึ้น เดือนมีนาคม 2561 ทั้งหมด 3 กิจกรรม (แรลลี่/นิทรรศการ/สัมมนา)

เวลา 10.30 น. พิธีกรเชิญถ่ายภาพหมู่

เวลา 10.45 น. สื่อมวลชนสัมภาษณ์ตามอัธยาศัย

เวลา 11.00 – 11.30 น. นายแพทย์มนูญ ลีเชวงวงศ์ ประธานทุนง่วงอย่าขับ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มูลนิธิรามาธิบดี บรรยายพิเศษหัวข้อ “ง่วงไม่ขับ”

Sharing is caring!