ขอเรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าว“ความก้าว หน้าล่าสุดของการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและความ พร้อม ในการทดสอบในอาสาสมัคร”

Sharing is caring!

                   จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยที่ผ่านมา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ แพทย์ พยาบาล บุคลากร เทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัย มีมาตรฐาน นำมาใช้ในการตรวจคัดกรองประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ทางด้านศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เดินหน้าพัฒนาคิดค้นผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และมีการแถลงข่าวถึงผลการทดสอบในลิงที่ผ่านมา ดังนั้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมการทดสอบในอาสาสมัครต่อไป ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงจัดให้มีการแถลงข่าวในหัวข้อ “ความก้าวหน้าล่าสุดของการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และความพร้อมในการทดสอบในอาสาสมัคร”

      ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว “ความก้าวหน้าล่าสุดของการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และความพร้อมในการทดสอบในอาสาสมัคร” ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ลงทะเบียนเวลา 10.30 น. ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (สื่อมวลชนนำรถยนต์จอดบริเวณชั้นใต้ดินอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ หรือ บริเวณด้านข้างตึกอานันทมหิดล ตามแผนที่แนบ

-ร่าง- กาหนดการ
“ความก้าวหน้าล่าสุดของการพฒั นาวคั ซีนChulaCov19คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวทิ ยาลัย และความพร้อมในการทดสอบในอาสาสมัคร”
วนั พฤหสั บดีที่ 18 กุมภาพนั ธ์ 2564 เวลา 11.00 น.
หอ้งประชุม1210ช้นั 12อาคารภูมิสิริมงัคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย
เวลา 10.30 น.
เวลา 10.55 น. เวลา 11.00 น.
เวลา 11.05 น.
เวลา 11.10 น.
เวลา 11.15 น.
เวลา 11.35 น.
เวลา 11.45 น. เวลา 12.00 น.
แขกผมู้ ีเกียรติ / สื่อมวลชนลงทะเบียนรับเอกสารข่าวแจก
พธิ ีกรโดย ผศ.(พเิ ศษ)นพ.สุรินทร์ อศั ววทิ ูรทพิ ย์ ผชู้ ่วยผอู้ านวยการฯ ดา้ นภาพลกั ษณ์องคก์ ร กล่าวตอ้ นรับ และเรียนเชิญผดู้ าเนินรายการข้ึนเวที
ผ้ดู าเนินรายการโดย รศ.ดร.นพ.จริ ุตม์ ศรีรัตนบัลล์ รองผอู้ านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการแพทยแ์ ละวจิ ยั กล่าวเรียนเชิญผรู้ ่วมแถลงข่าวข้ึนเวที
นายอนุทนิ ชาญวรี กลู รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กล่าวถึง นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข วา่ ดว้ ย วคั ซีนโควิด-19, การพฒั นาวคั ซีนโค วดิ -19ข้ึนใชเ้องในประเทศการสร้างความมนั่ คงทางสุขภาพดว้ ยการสนบั สนุนการสร้างศกั ยภาพใน การวจิยัพฒันาและผลิตวคัซีนเพื่อตอบสนองต่อโรคอุบตัิใหม่ในอนาคต
นายแพทย์นคร เปรมศรี ผ้อู านวยการสถาบันวคั ซีนแห่งชาติ
กล่าวถึงแนวคดิ และยทุ ธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการผลติ วคั ซีนโควดิ -19และการสร้างศกั ยภาพการวิจยั พฒันาและผลิตวคัซีนในประเทศและโครงการวคัซีนChulaCov19
ศ.นพ.เกยี รติรักษ์รุ่งธรรมผ้อู านวยการบริหารโครงการพฒั นาวคั ซีนโควดิ -19ศูนย์วจิ ยั วคั ซีน คณะแพทยศาสตร์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
กล่าวถึง ความกา้ วหนา้ ล่าสุดของวคั ซีน ChulaCov19 แผนการทดสอบในอาสาสมคั รในระยะที่ 1-2 และแผนการพฒั นาวคั ซีนคู่ขนานเพ่ือป้องกนั เช้ือด้ือวคั ซีนในอนาคต”
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดีคณะ แพทยศาสตร์ จฬุ าลงกรณ์มหาวทิ ยาลยั
กล่าวถึง การสนับสนุนการวิจัยวัคซีนของคณะแพทยศาสตร์ และการเตรียมการของโรงพยาบาล จฬุ าลงกรณ์ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการในสนบั สนุนการวจิ ยั วคั ซีนโควดิ Phase 1
ผดู้ าเนินการแถลงข่าวกล่าวสรุป และ ส่ือมวลชนซกั ถาม ถ่ายภาพหมู่
เสร็จสิ้นการแถลงข่าว

(87)

Sharing is caring!