ขอเรียนเชิญร่วมถ่ายภาพทำข่าวพิธีเปิด “ห้องคริสต์ศาสนา” เพื่อผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการ รพ.

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้จัดพื้นที่ปฏิบัติศาสนกิจรวมศาสนาเพื่อเป็นการสนับสนุนการดูแลทางด้านจิตวิญญาณแก่ผู้ป่วยที่ระเบียงรมณีย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 14 ในโอกาสนี้กลุ่มบุคลากรกลุ่มคริสตชนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้มีการจัดงานพิธีเปิดห้องปฏิบัติศาสนกิจ (ห้องคริสต์ศาสนา) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยและญาติ บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ภายในงานยังมีเหรัญญิกสภาคริสตจักรในประเทศไทย, คุณนันทนา บุญหลง (แอน), คุณทิฆัมพร ผลิตาภรณ์ (ฟ้า the voice) ร่วมเป็นเกียรติขับร้องเพลงพิเศษประกอบในพิธีดังกล่าว

ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้สื่อข่าว เข้าร่วมถ่ายภาพทำข่าวในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 ลงทะเบียนเวลา 11.30 น. ณ ชั้น 14 ระเบียงรมณีย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (สื่อมวลชนสามารถนำรถยนต์จอดบริเวณชั้นใต้ดินอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมงานและถ่ายภาพตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง