“ช่อง 7HD” มอบเงิน 2 ล้านบาท : คุณสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย อาทิตย์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ และ มุกดา นรินทร์รักษ์ นักแสดงช่อง 7HD

Sharing is caring!

ช่อง 7HD” มอบเงิน 2 ล้านบาท : คุณสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย อาทิตย์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ และ มุกดา นรินทร์รักษ์ นักแสดงช่อง 7HD
มอบเงินจำนวน 2,000,000  บาท (สองล้านบาทถ้วน) ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านศูนย์รับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือฯ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาลโดยมี นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  เป็นผู้แทนรับมอบ ณ เรือนพอเพียง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

Sharing is caring!