‘ทปษ.รมว.ทส.’ นำอาสาสมัครปลูกป่าชายเลนเพชรบุรี “วันป่าชายเลนแห่งชาติ”

Sharing is caring!

นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ท้องที่หมู่ 4 ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จ.เพชรบุรี
โดยนายวิชัย มณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 เป็นผู้กล่าวรายงาน

โดยวันป่าชายเลนแห่งชาติ เป็นวันสำคัญทางสิ่งแวดล้อมใหม่ เสนอโดยคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ และเพิ่งได้รับความเห็นชอบจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ให้ทุกวันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชายเลนแห่งชาติ

เนื่องจากเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2534 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงมีพระราชดำรัสที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลนเป็นครั้งแรก ความว่า “…ป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศของพื้นที่ชายฝั่งทะเลและอ่าวไทย แต่ปัจจุบันป่าชายเลนของไทยเรากำลังถูกบุกรุกและถูกทำลายลงไปโดยผู้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยเฉพาะต้นโกงกางเป็นไม้ ป่าชายเลนที่แปลกขยายพันธุ์ค่อนข้างยาก เพราะต้องอาศัยระบบน้ำขึ้นลงในการเติบโตด้วย จึงขอให้ส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง คือ กรมป่าไม้ กรมประมง กรมชลประทาน และกรมอุทกศาสตร์ ร่วมกันหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการทดลองขยายพันธุ์โกงกางและปลูกสร้างป่าชายเลนกันต่อไป…”

การประกาศให้มีวันป่าชายเลนแห่งชาติ เป็นการกำหนดวันในเชิงสัญลักษณ์ เพื่อใช้ในการรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้น้อมรำลึก และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน รวมทั้งร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานในการปกป้อง ดูแลรักษาปลูกฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนให้คงความสมบูรณ์ตลอดไป. สำหรับประเทศไทย เคยมีเนื้อที่ป่าชายเลนลดเหลือน้อยที่สุดในปี พ.ศ. 2539 เพียง 1,047,390 ไร่ ทั่วประเทศ หลังจากนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฟื้นฟูขยายพื้นที่ป่าชายเลนตลอดมา ปัจจุบันประเทศไทยมีป่าชายเลนทั้งหมด 2.86 ล้านไร่ เป็นป่าชายเลนคงสภาพสมบูรณ์ 1.53 ล้านไร่ ส่วนที่เหลือได้เป็นป่าเสื่อมโทรม จำนวน 1.33 ล้านไร่ ที่ต้องได้รับการดูแลฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง

นายยุทธพล กล่าวว่า ” ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ เปรัยบเสมือนทุนทางธรรมชาติที่เอื้อประโยชน์ต่อคนในชาติมาโดยตลอด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน จะต้องตระหนักและให้ความสำคัญ และ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู กิจกรรมในวันนี้เป็นเพียงกิจกรรมเล็กๆ ที่ชาวเพชรบุรี มาร่วมกันปลูกป่าชายเลย 710 ต้น แต่อยากให้พี่น้องประชาชนจังหวัดอื่นๆ ในพื้นที่ 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล ช่วยกันฟื้นฟูดูแลป่าชายเลนในจังหวัดของท่านด้วย โดยใครที่ต้องการร่วมปลูกป่าชายเลนกับพวกเราชาวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถติดต่อขอรับ พันธุ์กล้าไม้ป่าชายเลน ได้ที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนใกล้บ้านท่าน ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย”

(28)

Sharing is caring!