ปลื้มปิติ!!!สมเด็จพระราชินี เสด็จงานวันสตรีไทย ประจำปี 2562

Sharing is caring!

เนื่องในวันสตรีไทย วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมแถลงจัดงาน “วันสตรีไทย ประจำปี 2562” ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” จัดที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

ดร.วันดีกล่าวว่า สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2499 ด้วยตระหนักว่าหญิงไทยควรมารวมตัวกันสังสรรค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ช่วยเหลือครอบครัว สังคมและประเทศชาติ คือแนวคิดเริ่มต้นของการก่อตั้งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กิจกรรมทั้งหลายเพื่อยังประโยชน์แก่สตรีไทยและเยาวชน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงรับสภาสมาคมสตรีฯ ไว้ในอุปถัมภ์เมื่อปี พ.ศ.2504 และเมื่อปี พ.ศ.2546 พระราชทานให้วันที่ 1 สิงหาคม เป็นวันสตรีไทย เพื่อเชิดชูสตรีไทยดีเด่นจากทั่วประเทศ

ทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริหน้าที่สำคัญของสตรีไทยไว้ 4 ประการ คือ พึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์, พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้สมบูรณ์, รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย และฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น ได้น้อมนำพระราชดำรัส 4 ประการนี้มาสานต่อส่งมอบให้องค์กรเพื่อช่วยเหลือสตรีไทย

สำหรับการจัดงาน “วันสตรีไทย ประจำปี 2562” มีความพิเศษมาก เนื่องจากได้รับ พระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ส.ค.2562 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 12 ส.ค. 2562

อนึ่ง การคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นจาก 3 กลุ่ม เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลและเกียรติบัตร โดยการสรรหาจากจังหวัดและองค์กรสมาชิกต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 150 คน และเยาวสตรีดีเด่น 25 คน โดยภาคีเครือข่ายคือกระทรวงศึกษาธิการ เกณฑ์การคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นดูจากผู้ที่มีความโดดเด่นในเรื่องต่างๆ หลายๆ เรื่อง เน้นการทำประโยชน์แก่สังคมวงกว้าง ทำคุณงามความดี เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม เสียสละทุกๆ ด้านเพื่อช่วยเหลือสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ด้าน นางสาววัชรี วรรณศรี เจ้าของรางวัลสตรีไทยดีเด่น จากสมาคมสตรีนนทบุรี กล่าวถึงความรู้สึก รู้สึกภูมิใจในความเป็นสตรีไทย แม้ว่าสตรีในชุมชนเมืองและสตรีในชุมชนต่างจังหวัด จะมีความแตกต่างกัน แต่ภาพรวมสตรีในต่างจังหวัดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาก ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผ่านโครงการ พระราชดำริมากมาย พระองค์นอกจากจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมแล้วยังทรงพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีด้วย

งาน “วันสตรีไทย ประจำปี 2562” ภายในงานมีนิทรรศการต่างๆ โดยเฉพาะการนำเสนอเรื่องราว พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระองค์ท่านมีต่อสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมด้วยกิจกรรมของหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, กระทรวงมหาดไทย, ร้านจิตอาสา 904, ร้านโกลเด้น เพลซ, มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ส.ค.2562 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

(49)

Sharing is caring!