มส.ผส.ดัน!! “กฎหมาย ระบบผู้พิทักษ์สิทธิ ผู้สูงอายุไทย”

Sharing is caring!

สสส.-มส.ผส. ผลักดันกฏหมาย“ระบบผู้พิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุไทย”หรือ“ทรัสตี”
เสมือนเป็นผู้ช่วยพิทักษ์ทรัพย์และดูแลสิทธิผู้สูงอายุ
หลังพบการละเมิดสิทธิทรัพย์สินเงินทองผู้สูงอายุมีตัวเลขสูงจนน่ากลัว แม้แต่เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็ถูกละเมิด
มั่นใจช่วยป้องกันถูกละเมิดทั้งสิทธิ และทรัพย์สินของผู้สูงอายุไทย ตราบจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต อย่างแท้จริง

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเอ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย(มส.ผส.)จัดงานประชุม “เวทีนโยบายผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholder Forum) เพื่อขับเคลื่อนความรู้สู่สังคม ในประเด็นการพัฒนาระบบคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุไทย”

โดยพญ.ลัดดา ดำริการเลิศ เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ได้กล่าวถึงผลงานวิจัยการละเมิดสิทธิผู้สูงอายุที่น่าตระหนักว่า “การละเมิดสิทธิผู้สูงอายุนั้นจากงานวิจัยในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากคนใกล้ตัวหรือคนในครอบครัว เพราะฉะนั้นการหวังพึ่งให้คนใกล้ตัว หรือคนในครอบครัวมาเป็นผู้ดูแล หรือผู้พิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุจะลำบาก ที่สำคัญการละเมิดสิทธิผู้สูงอายุซึ่งกำลังมีตัวเลขทะยานขึ้นสูงจนน่ากลัว คือ การละเมิดทรัพย์สินเงินทองผู้สูงอายุแม้แต่เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็ถูกละเมิด ซึ่งผู้สูงอายุจำเป็นต้องพึ่งพาทรัพย์สินเหล่านี้เพื่อใช้ดูแลตัวเองจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต จึงจำเป็นต้องมีระบบในการเป็นเสมือนผู้ช่วยพิทักษ์และดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุมาทดแทนการหวังพึ่งพาคนในครอบครัวอย่างเดียวแบบที่ผ่านมา”

ด้าน ดร.ณรัณ โพธิ์พัฒนชัย ผู้แทนของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวถึง การบังคับใช้กฎหมายใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่า “พรบ.ฉบับนี้ ทางสนง.คณะกรรมการกฤษฎีกาจะได้ออกมาเป็น พรบ.เชิงสร้างกลไกกำกับดูแลจัดการทรัพย์สินให้กับคนทั่วไปให้กับผู้สูงอายุ กฎหมายฉบับนี้เป็นอ็อพชั่นเป็นทางเลือกที่ให้ความยืดหยุ่นกับผู้สูงอายุที่ต้องการจะบริหารทรัพย์สินมากขึ้น จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีทางเลือกมากขึ้นในเวลาที่มีอายุมากขึ้นไปแล้วเค้ามีความรู้สึกว่าไม่สามารถบริหารทรัพย์สินด้วยตัวเองได้ ต้องมีใครสักคนที่เค้าไว้ใจได้มาดูแลบริหารจัดการให้ ซึ่งคนที่พูดถึงอยู่นี้จะต้องมาเป็น “ทรัสตี” (Trustee) หรือคนที่เราไว้ใจให้มาบริหารจัดการทรัพย์สินให้ผู้สูงอายุนั้นอาจจะต้องมีการตรวจสอบผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ดูแลพิทักษ์ทรัพย์สินว่าต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถว่าเค้าจะไม่โกง ซึ่งคนที่จะมาจัดการทรัพย์สินให้กับคนทั่วไป ให้กับผู้สูงอายุต้องได้รับใบอนุญาต มีใบอนุญาตจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง อันนี้แน่นอนต่อไปต้องมีการพัฒนาในเรื่องของการตรวจสอบหรือกำกับดูแลผู้ซี่งจะมาทำหน้าที่ “ทรัสตี” หรือ ผู้พิทักษ์ทรัพย์สินเหล่านี้ให้ทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของผู้สูงอายุอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนากฎหมายต่อไปในอนาคต”

………………………………………………

Sharing is caring!