ยูนิเซฟแต่งตั้งแสนสิริเป็นพันธมิตรขั้นสูงสุด

Sharing is caring!

นายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย (ที่ 6 จากซ้าย)  และ นายอานันท์ ปันยารชุน ทูตสันถวไมตรี องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมแสดงความยินดีกับ นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ที่ 5 จากซ้าย) นายอภิชาต จูตระกูล ประธานอำนวยการบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) ในโอกาสที่องค์การยูนิเซฟได้ยกระดับการเป็นพันธมิตรของแสนสิริไปสู่ขั้นสูงสุด ด้วยการเป็น ยูนิเซฟส์ เฟิร์ส เซเล็กเต็ด พาร์ทเนอร์ (UNICEF’s  Selected Partner) พันธมิตรแรกขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ที่มีรายชื่ออยู่บนเว็บไซต์สากลของยูนิเซฟ และในฐานะผู้สนับสนุนยูนิเซฟในการรณรงค์เรื่องสิทธิเด็ก ตลอดจนเป็นแรงสำคัญในการผลักดันการระดมทุนตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา  

จากซ้าย

1. กวิตา  จินดาวัฒน์ แสนสิริ โซเชียลเชนจ์ แอมบาสเดอร์

2. นางสิรินทรา มงคลนาวิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนา ความยั่งยืน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  

3. นายอภิชาติ  จูตระกูล ประธานอำนวยการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

4. นายอานันท์ ปันยารชุน ฑูตสันถวไมตรี องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย  

5. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  

6. นายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย  

7. พิตต้า ณ พัทลุง แสนสิริ โซเชียลเชนจ์ แอมบาสเดอร์

Sharing is caring!