รพ.จุฬาลงกรณ์ ขอเชิญร่วมงานเสวนา “เป็นมะเร็งก็มีลูกได้”

Sharing is caring!

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ได้พัฒนาเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ของผู้ป่วยก่อนการรักษามะเร็ง เนื่องจากอุบัติการณ์การเกิดมะเร็งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในผู้ป่วยที่มีอายุน้อย และการรักษามะเร็งมีประสิทธิภาพทำให้ผู้ป่วยสามารถมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้น รวมทั้งมีโอกาสหายจากมะเร็งได้ ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทำให้ผู้ป่วยมีทางเลือกในการตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรได้ประสบผลสำเร็จ และเริ่มเปิดให้บริการทางการแพทย์ด้านการรักษาภาวะการณ์เจริญพันธุ์ในผู้ป่วยมะเร็ง อย่างเป็นทางการ

ในการนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมงานเสวนา “เป็นมะเร็งก็มีลูกได้” ในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ  ห้องประชุมจรัญพัฒน์ ชั้น 6 ตึกอุปการเวชชกิจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (จอดรถยนต์บริเวณลานจอดหน้าอาคารแพทยพัฒน์)

(20)

Sharing is caring!