“รพ.จุฬาลงกรณ์” เชิญผู้สูงวัยชาย-หญิง ประกวดสุขภาพดีประจำปี’63 ผู้ชนะเข้ารับโล่พระราชทาน

Sharing is caring!

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย จัดประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดีประจำปี 2563 โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดชาย และหญิงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป สามารถรับและส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 -15.00น. ชั้น G อาคาร ภปร รพ.จุฬาลงกรณ์ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสภากาชาดไทย ให้ความสำคัญสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ซึ่งในปัจจุบันพบว่าสัดส่วนของผู้สูงวัยเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยพบว่าตั้งแต่ปี 2547 มีจำนวนประชากรอายุเกิน 60 ปี ถึง 6 ล้านคน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 12 ล้านคน ในปี 2567 จึงมีความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประชากรผู้สูงวัย สร้างโอกาสให้แก่ผู้สูงวัยเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง กระตุ้นให้คนในครอบครัวและสังคมได้เห็นคุณค่าของผู้สูงวัย เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวัยต่อกัน ดังนั้นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย จึงได้ร่วมกันจัดประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดีขึ้น 

การจัดประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดีเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานกาชาดประจำปี เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงวัยและผู้ที่อยู่ในช่วงการเตรียมความพร้อมเพื่อวัยที่สูงขึ้น รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวและสังคมได้ตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดีอย่างมีคุณภาพ สำหรับผู้ชนะเลิศการประกวดจะได้รับรางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ทั้งนี้  ผู้สูงวัยชาย หญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถลงสมัครประกวดได้ทั้งประเภทมีโรคประจำตัว และประเภทไม่มีโรคประจำตัว สามารถรับและส่งใบสมัครได้ที่ ชั้น Gอาคาร  ภปร รพ.จุฬาลงกรณ์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562ในวันจันทร์- ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 15.00 น. หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร โทร. 02-256-5389

(89)

Sharing is caring!