รองนายกฯ พล.อ.ประวิตร ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้า เน็ตประชารัฐ จ.ขอนแก่น เร่งดีอี สนับสนุน ความรู้-กิจกรรม-ต่อยอดเพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์

Sharing is caring!

พล..ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความสำเร็จการใช้ประโยชน์จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ บ้านวังถั่ว หมู่ที่ 5 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งประสบความสำเร็จจากการใช้งานและ ต่อยอดโครงการเน็ตประชารัฐ โดยมี น..สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม พร้อม ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที และทีมผู้บริหารทีโอทีให้การต้อนรับ 

พล..ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  โครงการเน็ตประชารัฐเป็นโครงการที่สำคัญ โครงการหนึ่งของรัฐบาล  ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมนับเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องดำเนินการให้ครอบคลุม ทั่วถึง เพื่อรองรับการพัฒนาด้านดิจิทัลที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นสิ่งที่รัฐบาลตั้งใจ จะใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขยายโอกาสให้แก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็น โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และบริการภาครัฐ โอกาสในการเข้าถึงตลาด โอกาสในการขายของ และเพิ่มรายได้อย่างเท่าเทียม รวมถึง บริการด้านสาธารณสุข และโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากเนื้อหาสาระที่มีมากมายใน อินเทอร์เน็ต รัฐบาลอยากเห็นประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนได้รับจากโครงการเน็ตประชารัฐ อย่างบ้านวังถั่ว ซึ่งประสบความสำเร็จเปิดหน้าร้านออนไลน์ขายเครื่องปั้นดินเผาได้มากขึ้น โดยให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม และฝ่ายปกครอง สนับสนุนความรู้ และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ชาวน้ำพองได้ใช้เน็ตประชารัฐให้เกิด ประโยชน์สูงสุด

..สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ปัจจุบัน โครงการเน็ตประชารัฐ มีผู้ลงทะเบียนใช้งาน WiFi จำนวน 7,951,685 คน โดยที่ผ่านมาเพื่อสร้างประโยชน์ จากเน็ตประชารัฐทั้ง 24,700 หมู่บ้าน กระทรวงดิจิทัลฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ บูรณาการการทำงาน ในการสร้างการรับรู้เน็ตประชารัฐแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและประชาชนในพื้นที่ โดยกระทรวงฯ ได้จัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้ในการ ใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานเน็ตประชารัฐแก่ประชาชน โครงการฯ สร้างวิทยากรแกนนำครู กศน. 1,033 คน อบรมผู้นำชุมชน 100,446 คน พัฒนาการใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในหมู่บ้านเน็ต ประชารัฐ 1,224,632 คน และพัฒนาผู้นำและเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ 24,700 หมู่บ้าน  

ในปี 2562 นี้ กระทรวงดิจิทัล ได้เดินหน้าต่อยอดเพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์ โดยมีโครงการที่จะ พัฒนาแอปพลิเคชั่นเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ และ Life 360 ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานสำหรับชีวิตประจำวันของประชาชนและรวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเพื่อรองรับเศรษฐกิจของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ และนำเทคโนโลยีไปใช้งานจริงในการชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนและชุมชนมีความตื่นตัวที่จะเรียนรู้ ในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้เกิด ประโยชน์เต็มศักยภาพ ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งความยั่งยืนให้ชุมชน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันให้กับประเทศ ตั้งแต่ภาคการผลิตทั้งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมให้สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และเงินทุน ทำให้สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน สู่ตลาดทั่วประเทศและออกสู่ตลาดระดับโลก ทำให้คนไทยกินดีอยู่ดี นำประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่คั่ง และยั่งยืน ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า เน็ตประชารัฐได้เข้ามา ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นทั้งหมด 1,158 จุด โดยอยู่ในอำเภอน้ำพองจำนวน 71 จุด ซึ่งหมู่บ้านวังถั่ว เป็นหนึ่งในหมู่บ้านของอำเภอน้ำพอง  ที่ได้ติดตั้งเน็ตประชารัฐตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 มีผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผา เป็นสินค้าเด่นของชุมชน โดยผลิตจากดินสีดำซึ่งเป็นดินลักษณะเฉพาะที่มีแห่งเดียวที่หมู่บ้าน วังถั่ว ทั้งนี้ จากการเข้ามาของโครงการเน็ตประชารัฐ ทำให้ชาวบ้านได้รับการแนะนำ เรียนรู้ การนำเอา เทคโนโลยีสื่อสารมาใช้ประโยชน์ในการขายของออนไลน์ สามารถสร้างรายได้จากเครื่องปั้นดินเผา จากเดือนละ 90,000 บาท เป็น 200,000 บาท  นอกจากนี้  ยังได้ใช้เน็ตประชารัฐ เพื่อการเรียนรู้ที่แตกต่างกันในทุก ระดับอายุ ตั้งแต่เยาวชน ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ นอกจากนี้ในอำเภอน้ำพองยังมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ที่สำคัญของหมู่บ้านนาเพียง คือ กุยช่ายขาวปลอดสารพิษ ที่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน ในการปลูกกุยช่ายขาว ด้วยการนำเครื่องปั้นดินเผาของหมู่บ้านมาครอบ จนทำให้กุยช่ายมีสีขาว และมีการขายออนไลน์จนกลายเป็น สินค้าการเกษตรที่สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร

จากความสำเร็จของการติดตั้งขยายโครงข่ายเน็ตประชารัฐ และการต่อยอดสร้างการใช้ประโยชน์จาก โครงข่ายเน็ตประชารัฐ ต้องขอขอบคุณกระทรวงดิจิทัลฯ ที่ได้เห็นถึงศักยภาพประสบการณ์การทำงานและ ความเชี่ยวชาญในพื้นที่ทั่วประเทศของทีโอที ทั้งนี้ ในโอกาสที่รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลฯ มีนโยบายที่จะขยาย การติดตั้งครงข่ายเน็ตประชารัฐอีกจำนวน 12,000 กว่าจุดทั่วประเทศ เพื่อประโยชน์ของประชาชน ทีโอที จึงขอเสนอให้รัฐบาลให้การสนับสนุน ทีโอที เข้ารับหน้าที่ในการขยายการติดตั้งโครงข่ายเน็ตประชารัฐของ กระทรวงดีอี โดย ทีโอที พร้อมเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ของรัฐที่มีศักยภาพและความพร้อมสูงสุด ดร.มนต์ชัย กล่าว

(64)

Sharing is caring!