สมาคมนักร้องฯจัดประชุมใหญ่ สามัญ ดีเดย์! 5 เมษายนนี้

Sharing is caring!

ด้วยสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ตามระเบียบวาระที่
กำหนดในข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อ 26 ว่าด้วยการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ดังนี้

 1. แถลงการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
 2. แถลงบัญชีและงบดุล
 3. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 4. ย้ายสำนักงานที่ตั้งสมาคมนักร้องฯ จากกระทรวงวัฒนธรรม มาที่ 555/2 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
 5. ขออนุมัติเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการสมาคมนักร้องฯ
  โดยสมาคมฯ กำหนดให้จัดประชุมในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ณ ท้อง
  ประชุม 1 อาคาร 2 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เริ่มลงทะเบียน
  ตั้งแต่เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป จึงเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลา
  ตังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
  ลงนามโดย ดร.นิตยา อรุณวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ

(49)

Sharing is caring!