สาวไทย ป่าน-ณิชาภัทร สุภาพ ร่วมงานบิ๊กอีเว้นท์ที่เทียบได้กับออสการ์แห่งโลกแฟชั่น “เม็ท กาล่า 2019”

Sharing is caring!

พร้อมสร้างความภาคภมูิใจให้คนไทยได้หวัใจพองตวัอีกครัง้สาหรับ”ป่าน-ณิชาภัทรสุภาพ” สาวไทยเพียงคนเดียวที่ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน”เม็ทกาล่า2019″(MetGala2019)บิก๊อีเว้นท์ท่เีทียบได้ กับออสการ์แห่งโลกแฟช่ัน ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 2 งานนีส้าวไทยสดุมนั่บอกเลยไมห่วนั่แม้ธีมงานปีนี้ ที่มีชื่อเก๋ๆว่า “Camp:NotesonFashion”จะปราบเซียนพอตวัเพราะCampที่วา่ไมใ่ชก่ารแตง่ตวัไป แคมป์ปิง้แตเ่ป็นสแลงที่หมายถึง“ชาวสีรุ้ง”เพราะเพื่อพิชิตความฝันที่สงูสดุที่อยากจะเป็นตวัแทนคนไทย ไปเฉิดฉายในอีเว้นท์ระดบัโลกสาวป่านยอมทมุ่สดุตวั จดัหนกั คว้าโทโมะโคอิซึมิ(TomoKoizumi) ดีไซเนอร์ดาวรุ่งชาวญี่ป่นุที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นThebreathoffreshairผ้ปูลกุสีสนัและชีวิตชีวาให้ นิวยอร์กแฟชนั่วีกในปีนี้มาออกแบบและเดรสชดุให้แบบเอ็กซ์คลซูีฟคมุรายละเอียดกนัทกุเม็ดบอกเลย เวอร์วงัอลงัการ พร้อมสะกดทกุสายตา สว่นจะเดด็ดวงแซบ่เวอร์ขนาดไหน ต้องรอชมในงาน “เม็ท กาล่า 2019” (Met Gala 2019) วันอังคารท่ี 7 พ.ค. เวลา 06.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

(20)

Sharing is caring!