องค์การสุรา ร่วมมือ ปตท. ต่อยอดผลิตเอทานอล เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์

Sharing is caring!

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีลงนามข้อดกลงความร่วมมือการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิดเอทานอลขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมี นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต, น.ส.อรุณรัตน์ วุฒิมงคลชัย ตัวแทนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผู้อำนวยการองค์การสุรา และนายสมควร จารุสมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิต องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ร่วมลงนาม

(64)

Sharing is caring!