อจน. จับมือ 7 อปท. ลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม (MOU)

Sharing is caring!

วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลสวนหลวง จังหวัดสมุทรสาคร นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม (MOU)  โดยมี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมลงนาม และนายบรรพต จันทรวงษ์ กล่าวต้อนรับ รวมถึงเป็นสักขีพยาน

ซึ่งสืบเนื่องจากคุณภาพน้ำในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ประสบปัญหาภาวะวิกฤต สาเหตุสำคัญเกิดจากการระบายน้ำเสียจากชุมชนต่างๆ ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยไม่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้การแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เป็นผลสำเร็จอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ได้ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 7 อปท. ได้แก่ เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ, เทศบาลตำบลสวนหลวง, เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน, เทศบาลตำบลแคราย, เทศบาลตำบลดอนไก่ดี, องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้

ในการร่วมกันจัดทำบันทึกความร่วมมือการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม (MOU) ซึ่งการลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม (MOU) นี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาน้ำเสียในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครเป็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

ภายหลังการลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม (MOU) องค์การจัดการน้ำเสีย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะจัดทำการสำรวจและรวบรวมข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม ระบบแนวท่อรวบรวมน้ำเสียและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งกิจกรรมต่อเนื่องอื่นๆ   ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียชุมชนในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน และอีกทั้งยังเป็นการร่วมเสริมสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบของประชาชน ในการร่วมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

Sharing is caring!