‘เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่’ พอใจ งาน ‘ชุมชนอยู่ดีมีสุขฯ’ เกษตรต้อนรับอย่างดี

Sharing is caring!

นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จากการจัดงาน “ชุมชนอยู่ดีมีสุข วิถีไทย วิถีพอเพียง” และ งาน “เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง” ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าเกษตรที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดการจัดแสดงสินค้าที่มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของจังหวัด (Lanna Expo 2018) ณ บริเวณด้านหน้าโถงนิทรรศการ (Hall 1) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ไปเมื่อเร็วๆ นี้

โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศักยภาพด้านการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน , เปิดโอกาสทางการตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญและมีคุณภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน , เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการดำเนินงานพัฒนาการเกษตรภายใต้ โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน โดยน้อมนำหลักของ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางปฏิบัติ

กิจกรรมภายในงาน “ชุมชนอยู่ดีมีสุข วิถีไทย วิถีพอเพียง” และ งาน “เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง” ไม่ว่าจะเป็นการจัดนิทรรศการสินค้าเกษตรคุณภาพ, กิจกรรม “๑๐ ฟาร์มสุข” พบปะเกษตรกรต้นแบบตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, การเรียนรู้อาชีพความรู้เกษตรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน, การเวิร์กช๊อป วิถีเกษตร วิถีพอเพียง เมนูอาหารสุขภาพดี เมนูอาหารแปรรูป ซึ่งทุกกิจกรรมต่างได้รับความสนใจจากประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานกันอย่างมากมาย

สำหรับ เกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตรอุตสาหกรรม และ ประชาชน ที่สนใจอยากได้ข้อมูล สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โทร. ๐-๕๓๑๑-๒๔๗๘-๙

Sharing is caring!