เยาวชนกว่า 600 คนจาก 10 กว่าโรงเรียนมาร่วมอบรมในโครงการ”เราเปลี่ยนโลกเปลี่ยน We Change World Change..”

Sharing is caring!

ที่จังหวัดร้อยเอ็ด เยาวชนกว่า 600 คนจาก 10 กว่าโรงเรียนมาร่วมอบรม ในโครงการ “เราเปลี่ยนโลกเปลี่ยน We Change World Change..” โดยในโครงการ ร่วมเปิดศูนย์เยาวชนพลเมืองดีในแต่ละโรงเรียนรวมทั้งหมด 9 ศูนย์เยาวชน และได้ความร่วมมือจาก พระครูวิมล บุญกุศล และ พระอาจารย์ประกาศิต ที่ได้มีวิสัยทัศน์ และ มีเป้าหมายเดียวกันกับโครงการก็คือ การสร้างเยาวชนให้เป็น ผู้นำในการเปลี่ยนแปลง เพื่อไปสร้างคุณภาพชีวิตให้กับ ชุมชนและสังคม อย่างยั่งยืนโดยมีทัศนคติมุมมองและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือนำเสนอแก้ไขปัญหาสังคม ซึ่งจะเน้นอยู่ 4 ด้าน ด้านที่ 1 รณรงค์การเป็นพลเมืองดี, ด้านที่ 2 รณรงค์ การสื่อสาร ในครอบครัว, ด้านที่ 3 รณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ, ด้านที่ 4 รณรงค์เรื่อง ประเด็นสังคมเช่น อบายมุข ยาเสพติด และอื่นๆ

โดยในการจัดอบรม จะได้เรื่องกระบวนการความคิด รู้คุณค่าของตัวเอง และออกแบบชีวิต เพื่อความยั่งยืน โดยใช้จิตวิทยาย้อนและเทคโนโลยียุค 4.0 เข้ามาผนวกเพื่อสร้างให้เกิดการรณรงค์ตอกย้ำ และให้ตัวหนัก ถึงการเป็นพลเมืองที่ดี และได้รับการร่วมมือจากในพื้นที่อย่างมากมาย ในส่วนของโรงเรียนสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกว่า 10 โรงเรียน ผู้ประกอบการในพื้นที่หอการค้า ผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนเปิดศูนย์เยาวชนพลเมืองดีในแต่ละโรงเรียน และแต่ละศูนย์ก็จะมีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในการผลิตสื่อ โทรทัศน์ วิทยุสื่อสิ่งพิมพ์ กิจกรรมและ Event ต่างๆ โดยโครงการเน้นเรื่องของการเปิดศูนย์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการที่เยาวชนจะมีโอกาสที่จะใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์สร้างสรรค์และผลิตผลงานอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปี โดยมีผู้ให้สนับสนุนโครงการ คือมูลนิธิบอส นำโดยท่าน “ดร.วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์” ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) โดยได้กล่าวไว้ว่า “การลงทุนกับสังคมนั้นเราอาจจะขาดทุนเวลาไปบ้าง แต่มันเป็นกำไรของสังคม”

(51)

Sharing is caring!