เรียนเชิญร่วมงานเปิด นิทรรศการ Life by Film by Nobuyoshi Araki (ไลฟ์บายฟิล์มบายโนบุโยชิอาราก)ิผลงานของโนบุโยชิอารากิช่างภาพชื่อดงัชาวญี่ป่นุ

Sharing is caring!

Leica Gallery Bangkok (ไลก้า แกลเลอรี่ แบงค็อก) โดย Leica Camera Thailand (ไลก้า คาเมร่า ไทยแลนด์) แบรนด์กล้องลักซ์ชัวรี่ระดับโลก ชมภาพยนตร์สั้น Life by Film บอกเล่าเรื่องราวของ โนบุโยชิ อารากิและการสร้างสรรค์ ผลงานชิ้นใหม่ในวัย 79 ปี เพื่อ Leica Gallery Bangkok โดยเฉพาะ และพบกับ คุณฮิซาโกะ โมะโตะโอะ คิวเรเตอร์ผู้ เปรียบเสมือนมือขวาในการทางานของ โนบุโยชิ อารากิ มากว่า 30 ปี ให้เกียรติมาร่วมงานและแบ่งปันประสบการณ์ การทำงานกับอารากิบอกเล่ามมุมองความคิดทศันคติต่อสิ่งต่างๆที่ส่งผลต่อภาพถ่ายของศิลปินร่วมไปถึงการได้เห็นชีวิต ธรรมดาที่ไม่ธรรมดาของอารากิที่ได้ชื่อว่าเป็นปรมาจารย์ศิลปินชาวญี่ป่นุ
ในวันพุธท่ี 28 สิงหาคม 2562 เวลา 15.30 – 18.00 น. ณ โรงภาพยนตร์ลิโด้ 1 Lido Connect (ลิโด้ คอนเน็คท์)
และเรียนเชิญร่วมงานเปิด นิทรรศการ Life by Film by Nobuyoshi Araki (ไลฟ์ บาย ฟิล์ม บาย โนบุโยชิ อารากิ) ผลงานของโนบุโยชิอารากิช่างภาพชื่อดังชาวญี่ป่นุ โดยมีเหล่าเซเลบริตี้ผู้รักการถ่ายภาพอาทิชัชวาลจันทโชติบุตร, พีรพัฒน์ วิมลรังครัตน์, อรวรรณ อิงคสิทธ์ิ, ศิโรตม์ เสตะพันธุ, สิริมา ไชยปรีชาวิทย์, อัญชิสา วัชรพล และ เอกบุตร อุดมผล มาร่วมงาน

ในวันพุธท่ี 28 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น.
ณ Leica Gallery Bangkok ชั้น2 ศูนย์การค้าเกษร วิลเลจ

กำหนดการ
➢ ช่วงแรก: Lido Connect
15:30 น. ลงทะเบียน
16:30 น. พิธกี ารกล่าวต้อนรับ
– คุณฮิซาโกะ โมะโตะโอะ ร่วมพดู คุยแชร์ประสบการณ์การทางานกับ โนบุโยชิอารากิและแรงบนัดาลใจของการสร้างสรรค์ผลงานในครัง้นี้
17:30 น. ชมภาพยนตร์สนั้ Life by Film

➢ช่วงท่สีอง:LeicaGalleryBangkokชัน้2ศนูย์การค้าเกษรวิลเลจ
19.00 น. ลงทะเบียน
– ชมนิทรรศการ Life by Film by Nobuyoshi Araki ตามอัธยาศัย
20.30 น. จบงาน

(63)

Sharing is caring!