“แม่ดีเด่นแห่งชาติ ปี2562” ยินดีกับคุณแม่ของ อ.วสุ ห้าวหาญและพ.ญ.หทัยระวี ห้าวหาญ

Sharing is caring!

 “วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562″”แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562” โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ที่ผ่านมา
     ร่วมแสดงความยินดีกับแม่บัวไข ห้าวหาญ รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562ประเภท แม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ท่านดำรงตนอยู่ในจริยวัตรที่งดงาม มีความกตัญญูต่อผู้มีพระ คุณ เลี้ยงดูพี่น้องแทนบุพการี เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตรหลานและ สมาชิกในชุมชน จนเป็นที่รักใคร่ของทุกคน ยังเป็นผู้ดำรงตนเป็นพุทธมามะกะที่ดี ทำนุบำรุงพุทธศาสนาอย่าง เต็มกำลังกายแลกำลังทรัพย์ จนได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกใน ชุมชน และเป็นผู้นำในการพัฒนาศาสนสถานให้เป็นศูนย์รวมของการ ร่วมมือในชุมชนสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ท่านส่งเสริม สนับสนุนให้บุตรธิดาทั้งสองคนและสมาชิกในครอบครัว ทำความดี ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม โดย น้อมนำ หลักความพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแบบในการดำเนินชีวิตตลอดมา
โดยบุตรคนแรก อ.วสุ ห้าวหาญ สำเร็จการศึกษาเกษตรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปัจจุบัน ทำงานที่ บริษัทจีเอ็มเอ็มแกรมมี (แกรมมี่โกลด์)ในตำแหน่ง นักแต่งเพลง และโปรดิวเซอร์ดูแลการผลิต ได้รับการเลี้ยงดูจากแม่บัวไข ห้าวหาญ ปลูกฝังให้เห็นความสำคัญของการศึกษา การช่วยเหลือผู้อื่น การใกล้ ชิดกับธรรมชาติ ทำให้มีนิสัยรักการอ่าน ช่างสังเกตและมีความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะความสามารถด้านการประพันธ์เพลงที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่นเฉพาะตัว คือเป็นบทเพลงมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสังเกตุสถาน การณ์ วิถีชีวิต ค่านิยมของผู้คนในยุคปัจจุบัน และสิ่งแวดล้อมรอบตัว นำมาสร้างสรรค์บทเพลงที่สอดแทรกแง่คิดต่างๆ ให้แก่ผู้ฟัง จนได้รับ ความนิยมมากมายเป็นวงกว้าง สืบเนื่องจากทำงานด้านการประพันธ์เพลงมานานกว่า 20 ปี ทำให้ มีประสบการณ์มากมายในการประพันธ์เพลง จึงไม่อยากให้ความรู้นี้ ตายไปกับตัวเอง ได้เริ่มถ่ายทอดความรู้ในการประพันธ์เพลงให้แก่เยาวชนผู้สนใจ อีกทั้งยังเป็นวิทยากรรับเชิญสอนการประพันธ์เพลงให้แก่สถาบันการ ศึกษา ทุกครั้งที่มีโอกาสเพื่อมุ่งหวังให้ “ อาชีพแต่งเพลงบานสะพรั่ง ก้าวหน้าเหมือนอาชีพอื่นๆ
     และลูกอีกคน พ.ญ.หทัยระวี ห้าวหาญ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิสัญญีวิทยา ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย,เวชศาสตร์ครอบครัว ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย,เวชบำบัดวิกฤต ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย,Certificated ACLS Instructor ,Thai Resuscitation Council พ.ศ.2559-2560 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี มีผลงานด้านการดูแลผู้ป่วยในการลดอัตราการเสียชีวิตของกลุ่มผู้ป่วยวิกฤติของจังหวัดอุดรธานีและเขตสุขภาพที่ 8 (จังหวัดเลย หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ สกลนคร และอุดรธานี ) มีผลงานวิชาการทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศเป็นผู้ใส่ใจในการปฏิบัติงาน และหมั่นทบทวน วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน จึงได้ค้นพบโอกาสในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยมากมาย และมีการทำการศึกษาวิจัยทางคลินิก ตามระเบียบวิธีปฏิบัติของ จริยธรรมในการศึกษาวิจัย จากผลการวิจัยก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆให้แก่วงการแพทย์
     ด้วยรักของแม่อบรมบ่มนิสัยจากลูกเล็กจนเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ ทำความดี ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมควรค่ากับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประเภท แม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ขอบคุณสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้ แม่บัวไข ห้าวหาญ และขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ทุกๆท่านที่ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นในปี2562

(61)

Sharing is caring!