ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วมงานแถลงข่าว คลื่นลูกใหม่ของวงการเพลง“เวยเ์ฟอร์เร็คคอรด์ส์”ภายใต้ชายคาวอรน์ เนอร์มิวสิค

Sharing is caring!

เวย์เฟอร์ เร็คคอร์ดส์ (Wayfer Records) ค่ายเพลงที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป ทั้งแนวทางดนตรี มุมมอง ในการเขียนเพลง รวมไปถึงไลฟ์ สไตล์ของศิลปินแต่ละราย แต่ละชีวิต และทั้งหมดทั้งมวลล้วนอยู่ภาย เวย์เฟอร์ เร็คคอร์ดส์ ค่ายเพลงน้องใหม่ภายใต้การดูแลของ ดนัย ธงสินธุศักดิ์ หรือ ดาโน่ ที่เปิดตัวมาแบบซึมลึกตั้งแต่สองปีก่อน ใต้ร่มเงาของวอร์นเนอร์มิวสิค (ประเทศไทย)ที่จะเดินทางร่วมกับศิลปินที่รักในเสียงเพลงและมีเป้าหมายในเส้นทางสายดนตรีที่ไม่แตกต่างนัก
นับจากวันนี้บทเพลงหลากแนวทาง หลายศิลปิน อาทิ Boom Boom Cash ,Wonderframe ,DGerrard ฯลฯ จะทะยอยออกมาพบกับคอเพลงอย่างต่อเนื่องมากขึ่นผ่านการทางานที่ตั้งใจจริง มีอิสระทางความคิดและการทำงาน และด้วย ความรัก ที่คนฟังทุกคน สามารถรักบทเพลงของพวกเขา ได้ในแบบเดียวกัน ส่วนวงการเพลงไทยก็จะได้สัมผัสกับสีสัน สรรพเสียงดนตรีใหม่ๆที่จะพาวงการเพลงไทยขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ไกลกว่าและกว้างขนึ้ด้วยพลังดนตรีของคนรุ่นใหม่ วันพธุที่19กนัยายน2561
15.00 น. สื่อมวลชนลงทะเบียน 16.00น.เร่ิมงานแถลงข่าวและมินิโชว์จากศิลปิน
ณ ร้าน DND เอกมัย
(สื่อมวลชนต้องการสัมภาษณ์ผู้บริหารและศิลปินกรุณาแจ้งทีมประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า)
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมล่วงหน้าท่ี บ. วอร์นเนอร์ มิวสิค (ประเทศไทย) จากัด โทร. 02-106-3900
(ฮวั้ ต่อ 402 / 081-655-6611 นุช ต่อ 403 / 081-408-3799)

Sharing is caring!