“EDUdigitel 2019”การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

Sharing is caring!

จากยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือ “ประเทศมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย ให้เป็นคนเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสัมคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนร่วม
ทั้งนี้ รัฐบาลได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องเร่งนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเพื่อมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยนำเรื่องดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมให้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สัมฤทธิ์ผล
ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมสนองนโยบายดังกล่าวเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันและให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้ชื่องาน “EDUdigital 2019” พร้อมจัดแถลงข่าวความพร้อมไปแล้ว ณ กระทรวงศึกษาธิการ
นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เปิดเผยว่าการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล “EDUdigital 2019” เพื่อสร้างการรับรู้และเพิ่มโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเข้าถึงเครื่องมือและเทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมที่ล้ำสมัย ซึ่งการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามาพลิกโฉมการศึกษาไทยการป้องกันภัยจากโลกไซเบอร์ และครูผู้เข้าประชุมจะได้ฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้จริง
โดยงานประชุม “EDUdigital 2019” การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาประเทศเพื่อไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยจะจัดระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม ศกนี้ ณ โรงแรมชลพฤกษ์ จังหวัดนครนายก ยังได้รับเกียรติจาก นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต1,นายธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 มาร่วมขบวนการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีสืบไป

(10)

Sharing is caring!